Vad handlar det om?

100 nya sätt att scouta är ett projekt vars mål är att hitta nya former av scoutverksamhet, som gör det möjligast enkelt att komma med i verksamheten. Verksamheten sker såväl i de lokala kårerna som nationellt och regionalt. Projektet genomförs med medel från insamlingen Gemensamt Ansvar 2016. Intäkterna från insamlingen används till olika projekt och satsningar som utvecklar och testar på olika sätt att scouta.

Tröskeln att delta i hobbyverksamhet kan vara förhöjd av flera orsaker. Underrepresenterade grupper är t.ex. personer med invandrarbakgrund eller barn och unga med någon form av funktionsnedsättning. Det finns också många ensamma barn som kanske skulle vilja delta, men som av någon orsak ändå inte gjort det. Hinder för barn och unga att delta i verksamheten kan bero på att barnets föräldrar själva aldrig deltagit i fritidsverksamhet, också familjens socio-ekonomiska ställning kan inverka.

För att tröskeln att delta ska vara möjligast låg och var och en ska känna sig välkommen med i gänget önskar scouterna kommunicera på ett tydligt och välkomnande sätt. För att öka mångfalden krävs att nya verksamhetsformer testas, och det är vad projektet går ut på.

På dessa sidor hittar du info om nya sätt att scouta och tips och idéer på hur verksamheten kan utvecklas.